Donice
Szkliwa krystaliczne
Galeria najnowszych prac
0

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sprzedającym jest spółka Bednarczyk Piskor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000628495. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 5000,00 PLN w całości opłacony. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP:676-25-10-346, Regon: 364952690, zwana także zamiennie Usługodawcą. Spółka prowadzi działalność pod nazwą „Gliniaki Macieja”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– korzystając z systemu wiadomości na portalu www.gliniakimacieja.pl;

– telefonicznie – pod numerem telefonu 736 223 901;

– adres elektroniczny – gliniakimacieja@gmail.com.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym, zwany także Usługobiorcą.
 3. Usługodawca, Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwany także Sprzedającym.
 4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej www.gliniakimacieja.pl.
 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie www.gliniakimacieja.pl, której dotyczy Umowa Sprzedaży. Jako Towar rozumiane są wszelkie wyroby ceramiczne zarówno gotowe jak i półprodukty, wyroby gipsowe oraz narzędzia i materiały używane do wytwarzania ceramiki artystycznej i użytkowej.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem prowadzonej przez Sprzedającego strony internetowej pod adresem www.gliniakimacieja.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia na Towar dostępny na stronie internetowej www.gliniakimacieja.pl przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Strona internetowa www.gliniakimacieja.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane na stronie www.gliniakimacieja.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer z dostępem do Internetu o sugerowanej przepustowości 1Mb/s i poczty elektronicznej z jedną z dostępnych przeglądarek internetowych (np. Explorer 10, Chrome 36,Opera 11 oraz Safari 5.0 lub nowszych wersji skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z Javascriptu, Cookies, SSL oraz Apletów Java;
  1. Telefon stacjonarny lub GSM z dostępem do Internetu.
 6. Zabrania się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny dla Towarów prezentowanych na stronie www.gliniakimacieja.pl dostępne są na życzenie Klienta, uzyskiwane za pośrednictwem podanych w preambule środków komunikacji. Ceny brutto podawane są w złotych polskich. Na życzenie Klienta podane ceny mogą obejmować również koszty wysyłki Towaru do Klienta.
 2. Zamówienia są przyjmowane następującymi drogami:

– korzystając z panelu zamówienia sklepu internetowego na portalu www.gliniakimacieja.pl;

– korzystając z systemu wiadomości na portalu www.gliniakimacieja.pl;

– telefonicznie – pod numerem telefonu 736 223 901;

– adres elektroniczny – gliniakimacieja@gmail.com.

 • Zamówienia poprzez stronę internetową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia za pośrednictwem telefonu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00 oraz w soboty od 10:00 do 17:00.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient wskaże oferowany Towar i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 • W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź od Sprzedającego potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Dostępność i czas dostawy Towaru każdorazowo jest określany przez Sprzedawcę.  
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu terminu, istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przez Sprzedającego Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w informacji o kosztach transportu, przesyłanej przez Sprzedającego wraz z informacją o dostępności i cenie Towaru.

§ 5 Płatności

 1. Na każde życzenie Klienta za sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub gotówką przy odbiorze osobistym Towaru. W przypadku płatności gotówką wystawiany jest paragon fiskalny.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, umów dotyczących świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w szczególności towarów wykonanych na podstawie indywidualnego zamówienia Klienta.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty objęte są rękojmią producenta, obowiązującą na terenie Polski, w związku z ujawnionymi w okresie 60 dni od daty zakupu wadami fizycznymi Towaru. Klient może w tym okresie zażądać od Sprzedawcy:
  1. Wymiany towaru na nowy,
  2. Obniżenia bądź zwrotu ceny.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu (faktura, paragon bądź wydruk potwierdzający opłacenie transakcji) i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, opisującym podstawę do reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną wymianę na nowy, chyba że wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Informacje o zmianie Regulaminu każdorazowo publikowane będą na stronie www.gliniakimacieja.pl w zakładce „Regulamin”.
 2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów strony www.gliniakimacieja.pl w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w firmie Bednarczyk Piskor Sp. z o.o. Pan Maciej Bednarczyk gliniakimacieja@gmail.com.
 3. Zbierane, gromadzone i przechowywane są wszelkie informacje, które Klient wpisuje na stronie internetowej www.gliniakimacieja.pl lub które przekazuj nam w jakikolwiek inny sposób. Ponadto zbierane są:
  1. adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem;
  2. Login użytkownika;
  3. adres e-mail;
  4. hasło;
  5. informacje o komputerze i połączeniu
  6. oraz historia zakupów.
 4. Używane są narzędzia programowe do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasu reakcji strony, długości wizyt na określonych stronach, informacji o interakcji na stronie oraz metod używanych do przeglądania strony. Gromadzone są również dane osobowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, hasło); szczegóły płatności, komentarze, opinie, recenzje produktów, rekomendacje.Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup oraz podmiotom, wykonującym działania wymagane przepisami prawa (biuro księgowe).
 5. Strona www.gliniakimacieja.pl znajduje się na platformie nazwa.pl. Nazwa.pl zapewnia platformę internetową, która pozwala prezentować i sprzedawać nasze produkty i usługi. Dane osobowe klientów mogą być przechowywane za pośrednictwem magazynu danych nazwa.pl, baz danych i ogólnych aplikacji nazwa.pl. Dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach za zaporą ogniową.
 6. Wszystkie bramki płatności bezpośrednich oferowane przez nazwa.pl i wykorzystywane przez naszą firmę są zgodne ze standardami PCI-DSS zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, co jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o kartach kredytowych przez nasz sklep i jego dostawców usług.
 7. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych a także prawo do przenoszenia danych i bycia zapomnianym. Usuwanie danych i prawo do bycia zapomnianym nie obowiązuje w przypadku, kiedy przetwarzanie danych oparte jest na przepisach prawa np. ustawy o rachunkowości – dane osobowe są wówczas przechowywane przez okres określony przepisami prawa. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 8. Dane osobowe, o ile nie są przetwarzane na podstawie przepisów prawa (ustawa o rachunkowości), są przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty ich pozyskania.
 9. Wszelkie naruszenia przetwarzania danych osobowych Klienta zgłaszane muszą być niezwłocznie na adres mailowy gliniakimacieja@gmail.com. Administrator danych osobowych ma obowiązek w czasie do 72 godzin od zgłoszenia naruszenia dokonać weryfikacji zgłoszenia i w razie potwierdzenia faktu naruszenia zgłosić ten fakt do GIODO.
 10. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia,
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres gliniakimacieja@gmail.com.
 12. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu (na życzenie).
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 7.08.2021 r.